Usnesení 1/2020 představenstva OS ČLK Klatovy ze dne 30.1.2020

Upřesnění kritérií, za kterých budou poskytovány finanční prostředky OS ČLK Klatovy na vzdělávání svých členů mladých lékařů v roce 2020

 

 

Schváleno dne: 30.1.2020
Platnost od – do: 30.1. – 31.12.2020
 
1) V roce 2019 bude nadále ČLK Klatovy podporovat finančně vzdělávání mladých lékařů příspěvkem na
poplatek za školící akci registrovanou ČLK. Na tuto činnost je v rozpočtu vymezena částka 15.000 Kč.
 
2) Požadavky mladých lékařů k proplacení školící akce roku 2020 se budou přijímat od 30.1. do 31.10.2020
 
3) V průběhu listopadu pak tříčlenná komise, kterou zvolí představenstvo, jednotlivé žádosti prověří a
rozhodne o případném proplacení. Svůj návrh předloží ke schválení celého představenstva. Po schválení
pak budou jednotlivé částky žadatelům vyplaceny.
 
4) Podmínky žádosti o příspěvek:
 věk člena ČLK do 35 let v době konání akce
 uhrazené členské příspěvky v době podání žádosti
 horní limit příspěvku je 1.500 Kč na osobu a rok
 
5) Skutečnosti, které ovlivní posouzení žádosti v případě, že celková suma všech žadatelů překročí
částku stanovenou v rozpočtu ČLK (15.000 Kč):
 doba od promoce – mladší lékař/ka upřednostněn/a
 účast na Okresním shromáždění ČLK 20.2.2020
 prvožadatel/ka o příspěvek upřednostněn/a
 
Žádosti o příspěvek odevzdávejte v sekretariátu ČLK do 31.10.2020. O výsledku projednání žádosti
budete informování emailem do 31.12.2020. Příspěvek na vzdělání mladých lékařů je nenárokový.
 
Žádost přijímá sekretářka OS a musí obsahovat:
o Titul, jméno a příjmení žadatele
o Datum narození, pracoviště, kontaktní údaje (telefon, mail, adresa)
o Kopii obdrženého certifikátu ze vzdělávací akce
o Kopii daňového dokladu o úhradě vzdělávací akce